Duchowi nauczyciele o polskiej tragedii

Krótko po katastrofie polskiego samolotu przewodnicy i nauczyciele duchowi angielskiego medium Briony Gilbert (http://brionygilbert.com/) na jej prośbę swoje przesłanie przekazali poprzez Susan (hinduska nauczycielka języka angielskiego mieszkająca w Szwajcarii).

 

Polska katastrofa lotnicza, wszyscy ci ważni ludzie w jednym samolocie umierają na raz – co takiego spowodowało to wydarzenie?

Wszystkie septyczne linie geomancyjne na raz zderzają się. Głębszym aspektem tego wszystkiego nie była katastrofa lotnicza, lecz ponowne rozbudzenie płaszczyzn egzystencji obecnie nie potrafiących latać. Polska jest krajem bardzo potrzebującym zmian. Chodzi tutaj o kluczowe zmiany, które wyniosą Polskę znów pomiędzy ważnych graczy tego świata. Ludzie bagatelizują prężność Polaków. Poprzez tak fatalną katastrofę ich włókna genetyczne zostają głęboko zintegrowane z ziemską atmosferą. Pozwala to na wiele reakcji w powietrzu, których subtelność ciągle opada w dół. Nikt nie jest w stanie zrozumieć ich ważności dla zmian dopóki fakty nie dokonają się. Nadchodzące 10 lat polskiej historii pozwoli polskiemu narodowi, wcześniej wypchniętemu za drzwi, stopniowo podnieść się. Są młodzi ludzie na uboczu, którzy naprawdę rozumieją genetycznie włókna, co leżą u podstawy. Ludzie ci powstaną, a w szczególności jeden z nich niesie w sobie mądrość, która może zapoczątkować prawdziwy upadek muru niższego królestwa. Polska filozofia zawsze uważana była za staroświecką w tym sensie, że brakuje jej prawdziwej siły przebicia (zęba). Cóż, zęby mądrości często wyrastaja na końcu i czasem trzeba im zrobić miejsce. Na zrobienie tego miejsca wykorzystano kulminację tych wydarzeń. Ludzie, których to dotyczyło, byli na to bardziej niż chętni, ponieważ ich dusze były już bardzo obciążone oraz zestrojone z tym wszystkim. Jakże inaczej mogliby oni umrzeć razem? Lech Wałęsa był ważnym człowiekiem, lecz obecnie jego ogień już się wypalił. Teraz mamy jego spadkobierców, prawdziwy ruch solidarności – solidarności dusz, który zacznie wpływać na planetę. Jest to z pozoru mały ruch, lecz wynikające z niego skutki są doniosłe.

 

Jak ważna jest Polska na światowej scenie?

To niedoceniany kraj, który pozbiera się. Obfituje w wewnętrzne zasoby. To pula genów o czystym wewnętrznym uroku oraz lud zdolny do głębokiego łączenia się z sercem planety. Mówiący jednym głosem, są oni prawdziwymi ziemskimi istotami. Prawdziwie kochający Ziemię. Polacy mają solidne podstawy, lecz muszą rozwinąć skrzydła. Teraz mają szansę to zrobić.

[tłum. KP i KMB; 2010.04.20]    

 

Oryginalny przekaz poprzez Susan

(nadesłany przez Susan 13 kwietnia 2010 r.)


The Polish air crash, all those important people on one plane dieing at once – what in life brought that incident to occur?

Septic lay lines all colliding at once. The deeper aspect of it all wasn't just a plane crash but a re-ignition of the planes of existence currently unable to fly. Poland is a country in much need of change. A pivotal change which brings it back onto the world players. People underestimate the resilience of the Polish people. Their genetic strands are deeply integrated in the Earth's atmosphere by such a fatal crash. This allows much alchemy in the air, the nuances of which continue to rain down. Nobody will understand the importance of it all as a huge impetus for change, unless in hindsight. The next 10 years of Polish history will allow a nation previously swept below doors to slowly rise. There are youngsters in the wings who truly understand genetically the underlying strings. These people will rise and one in particular carries the wisdom to truly ignite a lower kingdom wall to tumble. The Polish  philosophy is always considered old worldly in the sense that its lacking in real teeth. Well the wisdom teeth are often the last to grow and sometimes space needs to be made for them. An opportunity was taken through a culmination of events to make space for this. The people concerned were more than willing since their souls were heavy weight and attuned to it all. How else could they all die together. Lech Walesa was an important man but now his flame was all but spent. It's his heirs now, the real solidarity movement - solidarity of souls, that will begin to impact the planet. A  small move when all's said and done but the resulting waves are profound.

 

Whats the importance of Poland on the world stage?

A country underestimated which will come into its own. Teeming with inner resources. A gene pool of pure inner attractions and a people able to deeply connect to the core of the planet. With one voice, they are truly Earth beings. True lovers of Earth. The Polish people are solidly grounded but need to expand. Now they have the opportunity to do so.